Chia De Gracia Electrolyte Up, 1 kg

Chia De Gracia Electrolyte Up, 1 kg

20.00

ENGLISH: Electrolyte Up contains Himalayan salt, mineral salt, beetroot powder, dandelion root, dandelion leaves and a pinch of love .

Electrolyte Up is natural and completely sugar-free electrolyte preparation for horses. It is designed to satisfy the electrolyte and fluid balance after a hard performance and sweating.

SVENSKA: Electrolyte Up innehåller himalayasalt, mineralsalt, rödbetspulver, maskrosrot, maskrosblad och en nypa kärlek .

Electrolyte Up är ett naturligt och helt sockerfritt elektrolytpreparat avsett att tillfredsställa hästens elektrolyt- och vätskebalans efter tungt arbete eller riklig svettning.


Quantity:
Add To Cart
 

ENGLISH

During heavy muscle work, the horse's body temperature rises, as most of the energy released from muscle work is released by heat. With many horses, body temperature also rises during transport. The horse gets rid of excess heat mainly by sweating.

During physical exertion, the horse can sweat up to 10-15 liters per hour. When sweating, the horse loses salts and minerals, ie electrolytes (sodium, potassium, magnesium, calcium). A heavily sweating horse can lose up to 100 g of salt in a single hour. Low electrolyte concentration reduces the amount of blood circulating in the veins and the horse's performance decreases. Horses need salt to maintain its electrolyte balance despite strong sweating. Providing extra salt in feed is also justified for lightworking horses, as there are large individual differences in salt rock consumption.

Sweating consumes always plenty of water and the horse quickly begins to suffer from dehydrating if drinking water is not available or the horse will not drink. The desire to drink stops often quite quickly after exercise if water is not available. The horse should be offered a reasonable amount of lukewarm water immediately after training.

When the horse is sweating, the electrolytes lost should be replaced. The high-quality Himalayan salt contains a wide range of about 80 different minerals and sodium, but its mineral content is not enough to meet the needs of a heavily sweating horse. Mineral salts contain some sodium, but especially potassium and magnesium, which are also important electrolytes. Beetroot contains many and varied healthy minerals: potassium, calcium, magnesium, sodium, copper, phosphorus, iron and zinc. In addition, it is sweet and most horses are crazy about it! Dandelion leaves and roots are also an excellent way to replace lost electrolytes. They contain plenty of potassium and magnesium to repair the body's electrolyte balance.

An isotonic saline solution with salinity equal to the body will quickly repair the horse's fluid loss and electrolyte loss. The isotonic saline solution is obtained by mixing 3/4 of the salt with 10 liters of water. In humans, sportdrinks containing sugars and amino acids enhance the absorption of sodium, but excessive sugar in the horses even slows the recovery of fluid balance. The role of electrolyte products is not only to restore the horse-lost electrolytes, but also to get the horse to drink more.

Dosage: horse 500kg: 2 tablespoons - 3/4 dl as needed.

If it is known that the horse will sweat abundantly, Electrolyte Up can be given to the horse before, during, and after sweating.

Horses also lose electrolytes and fluids with diarrhea and in these cases the lost electrolytes and fluid balance must be remedied efficiently.

cdg Gracia eye.jpg
 

SVENSKA

Vid tungt muskelarbete stiger hästens kroppstemperatur eftersom det mesta av den energi som frigörs vid muskelarbete frigörs i form av värme. Hos många hästar stiger kroppstemperaturen även under transporter. Hästen blir av med överskottsvärme i huvudsak genom att svettas.

Under fysisk ansträngning kan en häst svettas upp till 10–15 liter i timmen. Tillsammans med svetten förlorar hästen salter och mineraler, så kallade elektrolyter (natrium, kalium, magnesium, kalcium). En häst som svettas under ett tungt arbetspass kan på en enda timme förlora upp till 100 g salt ur kroppen. Låga halter av elektrolyter minskar mängden blod som cirkulerar i blodådrorna och hästens prestationsförmåga sjunker. Hästen behöver salt för att upprätthålla elektrolytbalansen trots kraftig svettning. Att tillsätta salt i fodret är befogat även när det gäller mindre tungt belastade hästar, eftersom saltstenens åtgång uppvisar stora individuella skillnader.

Svettning förbrukar alltid mycket vatten och hästen börjar snabbt lida av vätskebrist, vilket följs av uttorkning om dricksvatten inte finns att tillgå eller hästen inte kan förmås att dricka. Hästens lust att dricka avtar eftersom törstkänslan ofta ganska snabbt försvinner efter arbetet, om vatten inte finns att tillgå. Därför bör du ge hästen en rimlig mängd ljummet vatten genast efter träningen.

De elektrolyter som hästen förlorar med svetten bör ersättas genom fodret. Himalayasalt med hög kvalitet innehåller cirka 80 olika mineraler samt natrium, men dess mineralinnehåll räcker inte ensamt för att uppfylla behoven hos en häst som svettas kraftigt. Mineralsalter innehåller en del natrium men särskilt innehåller de kalium och magnesium, som också utgör viktiga elektrolyter. Rödbeta innehåller rikligt och mångsidigt med hälsosamma mineraler: kalium, kalcium, magnesium, natrium, koppar, fosfor, järn och zink. Dessutom är det sött och de flesta hästar är faktiskt tokiga i rödbeta! Maskrosrot och -blad är ett utmärkt sätt att ersätta förlorade elektrolyter. De innehåller rikliga mängder kalium och magnesium för återställande av kroppens elektrolytbalans. Isoton saltlösning, vars salthalt är densamma som i kroppen, återställer förlusten av vatten och elektrolyter snabbare hos hästar.

Isoton saltlösning erhålls genom att lösa ¾ dl salt i 10 liter vatten. Hos människan underlättar socker och aminosyror upptaget av natrium men hos hästar kan alltför mycket socker till och med bromsa återställningen av vätskebalansen. Elektrolytpreparat bör, förutom att återställa förlorade elektrolyter, även få hästen att dricka mer.

Dosering: häst 500 kg: 2 msk - 3/4 dl enligt behov.

Om du vet att din häst kommer att svettas ymnigt, kan du ge Electrolyte Up både innan, under och efter svettningen. Även vid diarré förlorar hästen både elektrolyter och vätska. Elektrolyterna och vätskebalansen bör i detta fall korrigeras så effektivt som möjligt.