Chia De Gracia Cush Control - Hjälper hästar som lider av Cushing Syndrome 2,2 kg

Chia De Gracia Cush Control - Hjälper hästar som lider av Cushing Syndrome 2,2 kg

58.00

English: Cush Control is a completely natural herb mix for supporting metabolism with horses suffering from cushing disease.


Contains: chasteberry, milk thistle seeds, goat´s rue, gingko, bilberry leaf, artichoke, golden rod, grape seeds, brewer´s yeast and pinch of love .

Svenska: Cush Control är en helt naturlig örtblandning avsedd att stödja ämnesomsättningen hos hästar som lider av Cushings syndrom, PPID som den kallas för idag.

Innehåller: Munkpeppar, Mariatistelfrö, Getruta, Gingko, Blåbärsblad, Kronärtskocka, Gullris, Vindruvakärnor, Öljäst

Quantity:
Add To Cart
 

ENGLISH

The dopaenergic effect of chasteberry helps to reduce the secretion of ATCH hormone associated with, for example, hair overgrowth, depression and apathy. 

Milk Thistle seeds protects the liver from poisons and accelerates the regenerationg of liver cells. With Cushing horses, it also protects the liver from excessive corticosteroids and even acts as a more effective antioxidant compared to vitamin E. 

The golden rod supports the kidney's microcapillary activity that cushing horses have under greater stress. It is also an effective urinary cleanser and may help to prevent urinary tract infections due to the excessive amount of glucose in the cushing horse´s urine.

 Artichoke promotes digestive system activation to melt food and promotes digestive secretion. It also equates increased blood sugar levels due to eating. 

Many cushing horses are suffering from insulin resistance - the goat´s rue helps to smooth blood glucose, reduces glucose genesis (increased cortisol levels in the blood stimulates the liver to decomposing accumulated proteins) and reduces glucose absorption into the bloodstream. 

Brewer´s Yeast contains all of the group B vitamins that play an important role in metabolism. 

Bilberry leaves are a natural plant insulin that equates blood sugar. 

Grape seeds reduces blood pressure and blood oxygenated LDL cholesterol in metabolic syndrome studies. Gingko effectively promotes blood circulation and especially blood circulation to the brain. It also includes blood flow to the retina of the eyes. 

It is also commonly used for the treatment of old-age dementia.

Dosage: Horse 500 kg: 1 -2 dl / day. Mix with other feed.

The product is used as a nutritional support together with medication.


In Cushing's Disease (PPID), the pituitary gland segment has hyperglycemia. The hypothalamus of the horse's brain releases too little brain mediator dopamine. In the absence of dopamine, the pituitary gland is growing and begins to produce too much corticotropin (ACTH), beta-endorphin and melanoma-stimulating hormone (MSH). These hormones cause the adrenal gland to produce too much cortisol. Sickness is more common with older horses (over 15 years of age) and with ponies it is more common than horses.

Symptoms of illness include, for example,

    - Delayed hair loss in the summer and early winter hair coming in the fall.
    - Long and thick, sometimes wavy hair (55-80% of the affected horses)
    - Tiredness, apathetic
    - Bottleneck / hanging belly, muscle cramps from back muscles
    - Fat deposits in the neck, in the upper ears of the eye and at the base of the tail
    - Laminitis


Cushing horses often have insufficient immune system function: wounds improve slower, they may suffer more often from various infections, hooves need maintenance, as cushing has a strong risk of laminitis, de-worming must be taken into account, especially at summer time there may be a need to clip the horse and special attention must be paid on sufficient nutritiens. 

The diagnosis is based on horse's symptoms and blood tests.

An excellent article about nutrition in Cushings is found here

(Feeding guide from page 8)

 
 
Chia_de_Gracia®_black_circle(1).png
 
 

SVENSKA

Den dopaenergiska funktionen hos munkpeppar hjälper till att minska utsöndringen av hormonet ATCH, som är kopplat till bl a överdriven pälstillväxt, nedstämdhet och apati.

Mariatistelfrö skyddar levern från gifter och påskyndar nybildningen av leverceller.

Hos hästar med Cushings syndrom skyddar det levern från alltför höga halter av kortikosteroider och fungerar som en effektiv antioxidant som t o m överträffar E-vitamin.

Gullris stöder den mikrokapillära funktionen hos njurarna, som utsätts för högre belastning än normalt hos hästar med Cushings syndrom. Det är också en kraftfull urinvägsrengörare, som kan hjälpa till att förebygga urinvägsinfektioner orsakade av den förhöjda halten av glukos i urinen.

Kronärtskocka förbereder aktiveringen av matsmältningssystemet på att smälta fodret och främjar utsöndringen av matsmältningsvätskor. Den dämpar också ökningen av blodsockerhalten i samband med måltiderna. Många hästar med Cushings syndrom lider av insulinresistens.

Getruta hjälper till att balansera blodsockret och minskar glykogenesen (en förhöjd halt av kortisol i blodet stimulerar levern att bryta ner lagrade proteiner) och minskar upptaget av glukos i blodomloppet.

Öljäst innehåller alla vitaminer inom B-gruppen, vilka spelar en viktig roll för ämnesomsättningen. Blåbärsblad utgör naturens eget växtinsulin, som jämnar ut blodsockret.

Vindruvefrö sänker enligt undersökningar blodtrycket och mängden oxiderad LDL-kolesterol i blodet hos patienter med metabolt syndrom.

Ginkgo är en effektiv blodcirkulationsförbättrare, särskilt när det gäller hjärnan. Den ökar även blodflödet till ögonens näthinnor. Den används även allmänt som en behandling mot åldersrelaterad demens.

Andra bra växter som stöder näringsintaget hos cushinghästar är bl a tång, nässla, nypon, kardborrerot, vitlök, snärjmåra

Blandas ut i övrigt foder. Produkten används som ett stödjande kosttillskott vid medicinering.

Dosering: Häst 500kg 1-2dl/dygn

Cushings syndrom (PPID) medför en onormal tillväxt av hypofysens intermediära lob. Det innebär att det frisätts för lite av signalsubstansen dopamin i hästens hjärna. Bristen på dopamin gör att hypofysens intermediära lob växer och börjar producera för mycket kortikotropin (ACTH), betaendorfin och melanocyt stimulerande hormon (MSH). Dessa hormoner får i sin tur binjurarna att producera för mycket kortisol.

Sjukdomen är vanligare hos äldre hästar (över 15 år) och mer allmänt förekommande hos ponnyer än hos hästar.

Sjukdomssymtomen utgörs bl a av

Uppskjuten pälslossning sommartid och en tidig tillväxt av vinterpälsen på hösten.

Lång och tjock, stundom vågig päls (hos 55–80 % av de drabbade hästarna)

Trötthet, apati Utspänd/hängande buk, muskelförlust i ryggmuskulaturen

Fettansamlingar i nacken, i groparna ovanför ögonen och vid svansfästet

Fång

Hästar med Cushings syndrom uppvisar ofta en bristfällig funktion i immunsystemet: sår läker långsammare och hästen kan oftare lida av olika slags inflammationer.

Hovarna behöver ses över eftersom cushing förknippas med en stor risk för fång. Parasitbekämpning bör genomföras noggrant och särskilt sommartid kan det finnas behov att klippa hästen för att underlätta dess tillvaro.

Extra uppmärksamhet bör riktas mot att hästen får i sig tillräckligt med näringsämnen.

En mycket bra artikel om utfodring av hästar med Cushing Syndrom hittar du längs ner (om utfodringen på sid 8)